Helsinki metro to Kalasatama metro station

Helsinki metro to Kalasatama metro station

Helsinki HSL metro arriving to Kalasatama metro station.

Phototype: Business

  • Photo details

    JPEG; 4048 x 3032; Colour space: RGB; Colour profile: sRGB IEC61966-2.1

50,00 €Price